اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741455&text=%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1+%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85+%26quot%3B+%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AF%26quot%3B

اشتراک گذاری