اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741456&text=%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF+2+%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C

اشتراک گذاری