اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741463&text=%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81+%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8

اشتراک گذاری