اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741465&text=%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3

اشتراک گذاری