اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741469&text=%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF+%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D8%B5%D8%A8%D9%87+%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%DB%8C%DA%A9+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C+

اشتراک گذاری