اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741485&text=+%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF+%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+D+%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F

اشتراک گذاری