اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741500&text=%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF+%DA%AF%D8%B1%DA%AF+%D9%87%D8%A7+%D9%87%D9%85%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF+%2F+%D8%B4%D8%A7%D9%87+%D8%AF%D8%B2%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D9%84+%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86+%21

اشتراک گذاری