اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741508&text=%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%3A+%D8%A7%DA%AF%D8%B1+%DA%A9%D9%85%DA%A9+%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%8C+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری