اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741509&text=%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%BA%D8%B0%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%B1%D8%B4%D8%AA%2F%D8%A8%D9%87+%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری