اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741561&text=%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%85+%DB%B2%DB%B0%DB%B0+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C+

اشتراک گذاری