اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741569&text=%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB+%DB%B4%DB%B1+%D9%BE%D9%84+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%DB%8C%D9%84+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1

اشتراک گذاری