اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741570&text=%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C+%DA%A9%DB%8C%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1+%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1+%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B4+%21+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7

اشتراک گذاری