اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741613&text=%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87+%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1+%D9%BE%D8%B3+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81+%2F+%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%DA%86%D9%85%D8%A7%D9%82+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D8%B3%D8%AA+%D8%A7%D9%88+%D8%B1%D8%A7+%DA%A9%D8%B4%D8%AA+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری