اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741647&text=%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%AC%D8%B0%D8%A8+%26quot%3B%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%26quot%3B+%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری