اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741654&text=+%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87+%C2%AB%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87+%DB%8C+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%C2%BB+%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری