اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741664&text=%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C+%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86+%DB%B2+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری