اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741690&text=+%DB%B5%DB%B0+%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85+%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3+%DA%A9%D8%B4%D9%81+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری