اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741698&text=%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C+%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D9%87%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری