اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741731&text=%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7+%D9%88+%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری