اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741736&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1+

اشتراک گذاری