اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741751&text=%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%A7+%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D9%88+%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%A7%D9%87+%2F+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%AC%D8%A7%D9%86+103+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%A7+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

اشتراک گذاری