اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741783&text=%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D8%A8%D8%A7+%DB%8C%DA%A9+%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88+%D9%88+%DB%B3%DB%B4%DB%B0+%DA%AF%D8%B1%D9%85+%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری