اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741784&text=%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87+%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%DA%98%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9+%D8%AF%D8%B1+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4+%D8%A8%D9%87+%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8+%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%DA%98%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری