اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741791&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%B5%D8%A8%D8%A7+%D8%B1%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D8%A7+%D8%B4%D8%A7%D8%AE+%D9%88+%D8%A8%D8%B1%DA%AF+%21

اشتراک گذاری