اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741816&text=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%DB%8C%DA%A9+-+%D8%B0%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86+2%D8%9B+%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87++93++%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7

اشتراک گذاری