اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741818&text=%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81+%DA%AF%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C+%D8%AC%D8%AF%DB%8C+%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری