اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741824&text=%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1+%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82+%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87+%DA%AF%D8%A7%D9%85+%D8%AF%D9%88%D9%85

اشتراک گذاری