اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741838&text=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+30+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%2F%E2%80%8C+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7+%D9%88+%DB%8C%D8%AE%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+15+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری