اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741845&text=%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%3A+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA+%D9%86%D9%81%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری