اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741849&text=%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%D8%B0%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81+%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86%2F+%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA+%D9%85%D8%B3+%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86

اشتراک گذاری