اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741867&text=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86+%D8%B2%D9%86+%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA+%2F+%D8%A7%D9%88+6+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%81%D8%B6%D8%A7+%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری