اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741896&text=%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C+%D8%B4%D8%A7%D9%BE+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری