اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741917&text=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87+%DB%B4%DB%B8+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%2F+%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86+%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84+%D9%87%D8%A7+%DB%B4%DB%B7+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF+%2B+%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1+

اشتراک گذاری