اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741940&text=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF++%D8%AA%D9%86%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری