اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741983&text=%D8%A8%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B4+%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%D8%A7+%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D8%BA%D9%84%DB%8C%D8%B7+%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3++

اشتراک گذاری