اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741986&text=%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D9%85%D8%B3+%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری