اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741987&text=%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1+%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C++%D8%A8%D8%A7+%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%DB%8C+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+

اشتراک گذاری