اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-741996&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%84%D9%88+%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C+

اشتراک گذاری