اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742010&text=%DA%AF%D9%81%D8%AA+%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%88%D9%84+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1+%D8%A8%D8%A7+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B2++%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+%D8%AE%D8%A8%D8%B1+

اشتراک گذاری