اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742018&text=%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86+%D8%B5%D9%81%D8%B1+-+%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%DB%8C%DA%A9%D8%9B+%D8%B4%D9%88%DA%A9+%D8%A8%D9%87+%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری