اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742025&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%DA%AF%D9%84+%D8%A7%D9%88%D9%84+%D9%85%D8%B3+%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+

اشتراک گذاری