اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742046&text=%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%3A+%D8%AD%D9%82+%D9%85%D8%B3+%D8%A8%D9%8F%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D9%88%D8%AF%2F+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری