اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742066&text=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%3A+%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D8%A7+%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%85+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری