اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742071&text=%D8%B3%DB%8C%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%BE%D9%88%D8%B1%3A+%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D9%86%D8%B8%D8%B1+%D8%B4%D8%AF%2F+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%A8+%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری