اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742108&text=%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84+%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%2F+%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%88%D9%84+%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C+%D8%B2%D8%AF+%D9%85%D9%86+%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88%21

اشتراک گذاری