اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742115&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8+%D9%86%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%86%D8%AF+%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7+%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3+%D9%84%D8%A8+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7+%21

اشتراک گذاری