اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742116&text=%D8%B3%D9%82%D9%81+%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87+%D8%B4%D8%AE%D8%B5+%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1400+%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F

اشتراک گذاری