اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742146&text=+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85+%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D9%87%D8%AF

اشتراک گذاری