اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742156&text=%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4+%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA+%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF+%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%2F+%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF+%D9%85%D9%88%D8%AC+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری