اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-742157&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D8%B5%D9%81+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%2F+%D8%AF%D8%B1+%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%AE+%D8%AF%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری